Wednesday, May 14, 2014

MUVANLAI LEH THU-UM MITE KIBATNA

MUVANLAI LEH THUUM MITE KIBAT NA
(Similarity of Eagles and Believers)
                                                            -Muana Khuptong

Leitunga Pathian thilsiam tungleng vasa teng lak a lunglut huai leh thupi ka sak mah mah khat tuh Muvanlai (Eagle) ahi. A tanchin hoih tak a misaim ten a hon gen uh lunglut huai ka sa pet mah hi. Kum 1980 kum pek in Britain gam a tang mual minthang tak ALPS tang  ah ganhing lam sui misiam ten a kum a sim Muvanlai tanchin ana sui khin ta uh hi. A mun pen ahih leh kawl lak suang lianpi pi awm na mun, Hausapi kawl sang a lian zaw tham mun ahih tuak hi. Huai mun ah Muvanlai ten tenna munpi khat ana nei dan uh ahi.

Misiam telsui mi ten a gen dan un Muvanlai te ahih leh kum 120 apat kum 130 tan bang ana dam uh hi. Bang ziak a huai tan tan dam thei uh hiam I cih leh, kum 60 hiam kum 70 hiam a phak uh ciang in a teek mah mah ua, a taksa uh a hat nawn kei hi. Muvanlai in ahih leh a hat vanglai takin vanlai zawl a pat a lei tung a gul bawk vak bang a mu thei a, vansang pen pen mun ah, huihkhi awm lona tung dong bang leng sang zo mawk dan uh ahi. Himahleh kum 70 khong a hong hih tak ciang un bel a chau mah mah ua, a kha te uh a hong tual gawp a, a mul te uh a hong tam gawp a, a muk bang a hongs au gawp a, a chin bang sau gawp in a gik (overweigh) ta uh ahih man in, an zawng zo nawn lo uh a, huihpi vuahpi leh gialpi te a kiat chiang in, nidang a hatlai a, huihpi gialpi leh vuah pi te awmna tunglam a leng to zo ding in hat na a nein awn kei uh hi. Huai mai hi lo in a nek ding an gul (snake) leh gamsa leh vasate bang a man zo nawn kei uh hi. Huai ziak in thil hih ding nih (optional) a nei uh hi. Huaite tuh; huaipi, vuahpi leh gialpi te dou banah gilkial a simai ding maw!? Ahih kei leh piang thak (re-birth) ding chih a tel theih awm sun ahi ta hi.

Mu a tam zawte ahih leh si mai lo in a piang nawn (re-birth) uh hi. Huai a re-birth process ahih leh thil na mai ahi kei a, thuakna nasa tak (painful process) a thuak a kul mawk hi. Amuk leh a chin te suang tak tung ah sisan pawt niau nuau khawp in a tat khia ua, a kha leh a mul te a sing khia ua, kawl hawm sung hiam, sing hawm sung hiam ah vanhai buan kizut khum in ni 150 sung singhawm suang hawm sung ah a bu chip hi. Huai hun sung in a muk a hong pou thak a, a chin te a hong pou thak a, a kha leh a mul te a hong pou thak a, a ma sang a hak zaw in, a hatna a hong suak thak ta a, nidang sang a leng sang zaw in, leh hat zaw dinmun in a hong awm thei hi.

Muvanlai bang ziak a vanlaizawl a sang tak a leng thei hiam I cih leh, aman tuh sing dawn suang dawn ah huih zam nung ding a ngak a, huih zam a hong nun chiangin huai nun dan zil in a kha a na zalh a, huci hi huih hatna zang in boruak sang tak tak vanlaizawl ah, huihpu, gialpi leh vuahpi te tunglam ah a leng tou thei hi. A kha zap (flap) hetlo in huih paid an in a utna lam lam ah a mei leh a kha te zang in a ki hei kual a, vanleng bang mai in a leng hi. A kha zap hi leh bel sawt a leng zo het kei ding a, a gimp ah ding a, a chau pah ding hi. Himahleh huih hatna hih a zang siam mah mah a, huai ziak in gimlo in kha in vanlaizawl ah sawtpi pi a leng thei hi.

Mupi in a tui a keuh ciangin a no te, a kha chin ma in a bu a pat a sawn khia a, lei lak a tukma in a man zel hi. A noten a lau thei mah mah ua, bang ziak a ka nun singdawn a pat kei kha tung nai lo pi hon khia a, lei lak ka tun ma a hon man zel a de aw?? Chih ngaihdan a nei mai thei uh. Aziak ahih leh mupin a no te training pia ana hi lel tak hi. A kha cin ma in hangsan ding dan ana train (sinsak) khin hi. Huai ziak mah ahi muvanlai chuh boruak a tungleng vasate hausapa cih a a awm theih.

I gen nop pen ah lut ta leng Isai 40:31 ah, “Topa ngak peuhmah ten zaw a hatna uh a thak sak nawn ding ua, MUVANLAI bangin Kha I a leeng tou ding ua, gimlo in a tai ding ua, bah lo in khe in a pai ding uh hi.” (Paite Laisiangtho) ci in ana gen hi. Sam 103:5 “Na tuailai ni Muvanlai bang in a bolpha kik ding.” Cih gelh ahi.

Thuum mi te Christian te ahih leh Pathian in Muvanlai tawh a hon tehkak hi. Topa I ngak nak leh ei hatna leh pilna leh siamna leh hauhna te kul lo in, Pathian in a hon gualzoh pih ding hi. Thuum mite adingin mubang a Khasiangtho nasepna ngak a poimawh mah mah hi. Mu in zong huihzam nun ngak lo in ama hatna tawh a kha zap in len touh sawm leh vansang a leng tuk zo het kei ding ahi. Huai mah bang in ei thuum mite zong Khasiangtho pi na, Pasian makaihna I ngak kei a, ei theihna bek tawh kal I suan leh sau I tung zo kei ding hi. Topa ngak zo te bel muvanlai bangin kha in a leng to ding uh hi.

Mu bang a hatna thak nei kik ding in ei te zong I ki bot phat a kisam mah mah hi. Mu zong a rebirth ciang a, a muk saulua te, a chin saulua te a khon khiat dan in ei zong I nuntakna a ong nong kai sak, ong tuan tual sak akisam lo te pawl I sak khiat a, I paisan a poimoh mah mah hi. Huai hih na dingin bel thil haksa I sak leh beidawt huai hun zong tam mah mah kha ding hi. Mu in ni 150 sung a ki buk cip bang a I buk cip zong kisam kha ding hi. Jeisu nung zuih na ding a hong dal te I sat khiat a ngai hi. Hun haksa leh nuntakna hak sa tak I tuah ciang in Pasian deihna ahih nak leh I thuak zawh kisam hi. Mupi in a noute a train mah bang in ei zong training iki sam hi. Topan a deihsak a it mi te haksa a thuak uh zong phamoh sa lo hi. Mupuin a noute a bu a a sawn khiat a lei a tuk ma ua a mat zel bang in, Pasianin ong train chiang in thuak hams amah mah ta se leh zong, lei I tuk ma in ong man kik zel hi. Kumpi David leh Job nuntak na ah zong hamsa thuak mah ta se le uh zong Topan a hawn khe v eve hi.

Topa ngak a I awm nak leh, I ginawm nak leh, I thuak zawh nak leh nikhat ni chiang in Topan ong lam sang na ding hi. Galatia 6:9 ah, “Na hoih sep cimtak kei in, na bah kei leh a hun tak in na aat na ding hi.’ Ci hi. Pasian pen a hun tak a gah zel ahih man in ngak kul hi. Mupui huih zam nung ding sing dawn suang dawn a, a ngak mah bang in en zawng Topa zia I ngak kul hi. Ei ma theih siam na ah kingak baih lam mah mah ahih man in, I pilvan kul hi. Pasian in muvanlai bang a hat na thak sak kik ding ong kam chiam sa ahih mah bang in, amah I up a I muan ngam nak leh, Hatna ong pe ding hi.
-_____________________________________


Tuesday, December 03, 2013

LALPA AW I HRIA EM?

            -Muana Khuptong


“Ka beramten ka aw an hria a, kei pawh in anmahni ka hria a, an ni chuan min zui ani.” Johana 10: 27

Ringtu Kristian te tan chuan tawngtaina hi thaw (breath) ang a ni a, ringtu tawngtai ngailo chu mithi thaw ngai lo ang ani. Tawngtaina hi thawkna nen a the khin a ni. Thusawitu tamtak in an sawi tawh thin ang in Christianity chu sahkhua (Religion) ang ani ve lo va, Pathian nen a inzawmna (Relationship) a ni. Pathian ringtu Krista a piantharna nei tak tak tawh tan chuan Kristian nih chu Lal Isua nen inzawm a, Thlarauthianghlim nen a len dun ani. Chuvang in ringtu te chuan khawvel mi te lak ah hian danglam bikna (uniqueness) kan nei tlat a ni. Kan Kristiana ah chuan Pathian nen a inbiak pawhna tha tak a om a, Sahkhua dang ah chuan an pathian tenen an inbe pop lo ani. Ringtu te erawh chuan a thu chhiar tur Bible kan nei a, Pathian inpuanna ropui tak Bible chang hmang te hian kan kawng te hi min kawh hmuh thin a, min pawl thian, kan Pathian thu hi a van ropui take m!

Pathian aw I hre tawh em? Pathian chuan a fa te hi engkim ah min hruai a duh a, thutlukna a te emaw a lian emaw pawh nise, kan nun ah hian Pathian chu a in rawlh duh ani. Pathian chuan fim taka ngaih tuah theihna te, ngaihtuah na thutlukna siam thiamna te min pek a duh thin. Jacoba 1:5 ah chuan mi in finna a tlakchham chuan ui lo leh phal tak a pe thin tu Pathian hnenah dil rawh se, ati a ni. Kawng min kawh hmuh a duh a, kan nitin eizawnna ah te kan hna thawhna ah te Pathian hi inrawlh a duh a ni. Peter ate pawh zankhua a len deng a sangha an man loh khan Lal Isua chu an hnenah va inlar in, an hlawhtlin na tur in kawng (direction) a va kawh hmuh ani.

Vawin ni ah hian tawngtaina hi ringtu te tan chuan a va poimawh take em! Pathian in amah ringtu te tawngtaina chu a hre thin a, a ngaih thlaksak thin a ni. Mi thenkhat te chuan tawngtai an thlahthlam em em a, Pathian thu Bible chhiar te an thlahdah thin. Inkhawm dawn hian thildang chhuanlam an zawng thin. Bible chhiar dawn apiang in thil ngaihnawm dang chhiar tur leh en tur an nei zawk thin. Pathian ringlo mi chuan tawngtai leh Bible chhiar te hi eng ah mah an ngai lova, midang tutee maw tih bik torah an ngai a ang thin. Pathian aw hriatdan diktak chu Bible chhiar tam hi ani a, a tul chuan thin lungah pawh a hring a hran in thu a rawn sawi bok thin. Chutianga tawngtai ngailo leh a thu pawh chhiar ngailo te pawh an mangan tawp khawkah chuan an tawngtai ve bok a, a chhanna an hmuh nghal loh chuan an thin a la rim zui, hei chu a dik lo ani. Kan Bible a kan hmuh ang in, Lal Isua chuan “ka beram te ka aw an hria a, kei pawn an aw ka hria a, min zui thin” a ti si a.


Vawin ni ah hian rilru leh tihtak zeta Pathian thu ngaithla thin, Bible chhiar thin leh tawngtai thin leh inkhawm thin I nih chuan manganna leh lungngaihna leh harsatna ten a tlak buak hunah che chuan Pathian au la, I aw a hre kar mai dawn a ni. Thuhriltu mipakhat chuan ‘I tawngtai ngun viau chuan, I tawngtai rual in I aw hi Lalpan a lo hre dawn che a ni I aw Lalpan a lo chhinchhiah dawn a ni” ati a, adik viau in ka hria. Chuvang chuan Pathian malsawmna diktak hmuh kan duh chuan Biakin ah ka zawng tur ani. Biakin ah hian thlarau mai bakah tisa damna malsawmna a awm ani. Inkhawm ngun a, Pathian thu ngaithla tam a, Bible chhiar tam a, tawngtai tam na na na tumah khawvel tak pawh in mawl tak an om ngai lo. Pathian chuan a beram te aw a lo hre tlat a lawm. Thuthlunghlui hun lai pawh khan Pathian malsawmna chu biakbuk (tabernacle) chhung atang in a ni thin. In khawm tlut tlut pawh ani lo, mi thenkhat chuan an ti thin mahse inkhawm ai a pathian biakna thazawk a thlakna tur substitute a om chuang lo. Chuvang chuan Pathian aw hriat kan duh chuan Bible kan chhiar tam angai a ni. Kan ni tin khawsakna tur pawh Bible ah chuan a chhanna a awm a ni. Pathian kan biak duh chuan tawngtai tam angai bok ani. Kan tawngtai a, Pathian kan bia a, ama min biakna Bible pawh kan chhiar peih tur a ni. Lal Isua beram te chu kan ‘Aw’ atang pawh in Lalpan min hria a, kei ni pawh in Lalpa ‘Aw’ kan hriat ve a tul ani.
FELNA LEH RORELNA DIK
 (Justice and righteousness)
-          KL Muana Khuptong


Nimahsela rorelna dik chu lui ang in luang sela, felna chu luipui kang ngailo ang in luang rawh se.” Amosa 5:24

He chang hi zawlnei Amosa an Israel fate zinga a sawi a ni. Pathian in diklo taka rorelna leh sahkhuana lem a huat zia a rawn sawi na ani. Amosa hun lai hian Israel fate chu kawng engkim ah hian an hlawh tling nasa em em a, a vawrtawp (climax) an thlen lai tak ani bawk. An inkhawmpui te leh an thawhlawm rawn lak khawm te, an zaipawl te leh an rimawi te hi a ropui in a mawi thei em em ani. Kawng engkim ah hian an hlawhtling em em ani. Sahkhuana ah leh politics ah pawh an chak em em lai tak an ropui lai tak ani bawk. Sahkhua rawngbawl tu thanem ngai tak tak pawh an tam hle a, tin Pathian tan a an biakbuk leh temple sak te pawh a turu in a ropui bawk ani. Mipui te pawh an thlamuang tlang hle ani.

Amaherawhchu chutiang a ropui taka an awm lai chuan Pathian in zawlnei Amosa a rawn tir a, an thil tih te kha a ron hnar (reject) tlat mai ani. Pathian tana thahnem an ngaih the lul nen, Pathian in ‘in inkhawmpui urhsun tak tak te, in thawhhlawm te, in rimawi te ka hne’ a ti tlat mai ani. (Amosa 5:21-23) Khatianga Pathian tana thahnem an ngaih em em lai a Pathian in a pawm loh na chhan chu an rilru ah hian takna leh dikna a awm loh vang ani. Amosa hun lai leh kan tun lai Mizoram Kristiana nun hi a danglam vak bik a rinawm loh ani. Politics ah leh sahkhuana ah hian takna leh dikna a tlem tawh hle ani.

Hmanlai Israel fa te pawn an rorelna ah Pathian duh dan kalh zawng in mirethei leh pa chhia te leh chanhai zawk hnualsuat in ro an rel a, sahkhua mi ho lah chuan takana an nei lo a, a der in Pathian rawng an bawl a, chhung ril lam ah hian takna awm si lo in pawn lan mawina chauhvin rawng an bawl ani. Kan sorkar leh politics kalphung reng reng han en chiang ila dikna hi a tlem tawh hle a, kan Christian nun han en ila takna hi a tlem em em bawk ani. Thufing 14: 34 ah chuan, “Felna in hnam a chawimawi a, sualna erawh chu hnam tin tan hmingchhiatna ani” ati ani. Christian nilo ram tam tak Bible principle nena inmila kal phung dan leh thupek (law and order) kalpui te hian Pathian malsawmna an dawng nasa em em ani.

Tunlai thangthar te hi kan ram leh hman tan leh Krista tan a future kan ni. Rorelna dik leh felna kan ram a a awm theih nan mitin kan poimawh vek ani. Dikna leh felna a om theih na tur chuan nang leh kei in tun atanga Pathian thu nen a inmil a kan kal a hun tawh tak zet ani. Chhungril nun takna kan neih loh chuan kan rawngbawl na pawh hi a thlawn mai ah a lo chang thei ani. Chuvangin a ram leh a felna I zawng hmasa ang u!